Projekční činnost

Obsah:


Úvodem k projekčním a inženýrským službám

Úžasné architektonické koncepty a návrhy jsou krásná věc.

Jenže bez precizního technického a organizačního dotažení do úspěšného získání všech potřebných povolení, pořízení podkladů pro stavbu a její realizaci by nebyly nic platné. Architektura je umění nejen navrhovat, ale také zodpovědně řešit a realizovat. Právě proto pro naše architektonické služby poskytujeme také služby projekční a inženýrské. Stavební inženýr je pevnou součástí týmu již při návrhu stavby, což zajišťuje technickou integritu našich návrhů a minimum problémů v pozdějších fázích.

Stavební standardy rozlišují několik fází (stupňů) projektové dokumentace a inženýrských činností. My je však nenabízíme jako jednotlivé položky, neboť na sebe bezpodmínečně navazují a tudíž některé fáze a činnosti nelze nabídnout bez jiných. Proto je naše nabídka obvykle seskupena do několika balíčků, kde jsou sice jenotlivé stupně uvedeny, ale nabízeny jsou jako celek.

Nabídku našich projekčních služeb najdete ve své cenové nabídce jako součást balíčků služeb architektonických, kde jsou níže uvedené položky také uvedeny vč. kódů. Tzv. inženýrská činnost je pak uvedena buď taktéž jako jejich součást nebo jako příplatková položka daného balíčku.

Zaujaly Vás tyto služby? Napište nám o více informací!


Přehled projekčních a inženýrských služeb a jejich popis

PPR VF1
Příprava zakázky a obstarání projekčních podkladů

Pod touto zdánlivě okrajovou službou se skrývá neobyčejně důležitá činnost, která v počátku projektu nashromáždí dostupné informace o plánované stavbě, její parcele, okolních parcelách a jejich vlastnících, požadavcích úřadů a dotčených orgánů, budoucích účastnících řízení a postupu řízení a schvalování a v neposlední, spíše prvé řadě o Vašich potřebách a představách. Toto jsou naprosto základní předpoklady pro zdárný návrh stavby po stránce výtvarné, dispoziční, funkční i technické.
Důležitost této fáze také naznačuje fakt, že je často prováděna před podáním přesné cenové nabídky, bez ní jsme v některých případech schopni podat pouze nabídku rámcovou.

STS VF2
Studie stavby

Studii stavby, neboli její návrh, řešíme v rámci našich architektonických služeb.

DUR / DSP VF3-4
Dokumentace pro územní a stavební řízení

DÚR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) jsou nejčastěji zpracovávanými formami dokumentace. Tato dvě povolení, u rodinných domů zpravidla ve sloučené formě či formě ohlášení stavby, jsou v ČR povinná pro drtivou většinu námi navrhovaných objektů. Dokumentace specifikuje umístění objektu a jeho vnější obrysy, vazby a nároky na okolí, technicky popisuje stavbu po stránce dispozičního a technického řešení, definuje základní stavební postupy při realizaci stavby, udává obecné materiálové definice stavebních materiálů.
Tato forma dokumentace je dostatečná pro povolení stavby, není však vhodná pro provádění stavby, neobsahuje totiž popis konkrétních stavebních hmot, řešení stavebních detailů ani detailní popis přesných výrobních postupů jednotlivých částí stavby.

DPS VF5
Prováděcí dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby, někdy také „prováděcí“ či „realizační“ (výrobní) dokumentace, je základním podkladem pro fyzickou realizaci stavby, ale často také pro přesný cenový rozpočet stavby, určení termínů a organizace výstavby, atd.
Prováděcí dokumentaci je vhodné zpracovat také v případě realizace svépomocí jako skvělého rádce pro technicky správné provedení všech částí objektu, je však nutná také pro činnost technického dozoru na stavbě prováděné dodavatelsky.

DZS / VDS VF6-7
Dokumentace zadání stavby a výběr dodavatele

V podobné formě jako DPS bývá zpracována také dokumentace pro výběr dodavatele, někdy také „tendrová dokumentace“.
Tato obsahuje veškeré potřebné stavební výkresy pro výrobu stavby, vyobrazuje stavební detaily, určuje přesné výrobní postupy při výrobě jednotlivých částí stavby. Má však specifickou formu pro vytvoření nabídek potenciálních dodavatelů a jejich výběr.
Ve výkonové fázi 7 (VDS) je našim úkolem posoudit kompletnost nabídek dodavatelů a pomoci Vám určit nejspolehlivější nabídku formou jejich objektivního přehledu.

ATD / TDI VF8
Autorský a technický dozor

Sebelepší a dokonalejší projektová dokumentace není nic platná, když u dodavatele na samotné stavbě převládá snaha ušetřit, urychlit, zjednodušit. A ta je přítomna s železnou pravidelností. Náš odborný dozor na stavbě zajišťuje, že stavba bude provedena dle dokumentace a obecně platných norem, postupů a kvalitativních standardů. Pokud ne, budete moci nápravu po dodavateli vyžadovat, případně uplatňovat právo na reklamaci či slevu. Zjistí-li se nesoulad později, přirozeně přebíráme zodpovědnost za poruchy způsobené nesprávným postupem. V opačném případě bude jen velmi těžké uplatňovat jakoukoli záruku stavebního díla.
Dozor na stavbě zpravidla probíhá pravidelně na kontrolních dnech, nejčastěji v týdenních intervalech, mezi nimi může být prováděn dozor namátkově. Na větších stavbách je dobré zvolit dozor průběžný.
Důležité milníky a zakrývané konstrukce stavby musí být dozoru předány ke kontrole, teprve poté může stavba pokračovat.

SKP VF9
Uvedení do užívání, kolaudace

Po dokončení stavby se naše povinnosti přesouvají k účasti na kolaudaci stavby, dohlédnutí a dokumentaci odstranění nedodělků a závad, provedení konečných kontrolních měření, zpracování finálních provozních plánů a řádů budovy, atd.

ING
Inženýrská činnost

Ačkoli považujeme tzv. inženýrskou činnost pro naše projekty za samozřejmou, mnoho projektantů pozoruhodně levných či tzv. typových projektů s touto položkou vůbec nepočítá a obrazně řečeno tak své klienty „hází do vody“. A že jsou to vody zrádné a temné dokazují barvité historky nejednoho stavebníka.
Úspěšný průchod územním a stavebním řízením, stejně jako předchozí získání potřebných povolení, stanovisek a vyjádření je dlouhá a strastiplná cesta, na kterou se pravidelně a zkušeně vydáváme za Vás. A věříme, že je to takto správně. Nebo snad chcete ztrácet svůj drahocenný čas a nervy na úřadech sami?

FIN
Financování

Každá stavba je finančně náročná. Jen málo z nás či firem má k dispozici potřebnou hotovost k realizaci celého projektu. Financování stavebních projektů je proto velmi často poskytovanou volitelnou službou, a to ve spolupráci s našim hypotečním odborníkem s nejlepšími dostupnými podmínkami na trhu. Službu tak dostanete nejen zcela zdarma, ale také bez zbytečného obíhání bank a zajišťování komunikace mezi projektantem a bankou.